Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de persoon (particulier) of onderneming die een opdracht aangaat met Feed For Lifestyle. 
Programma: Elke dienst die Feed For Lifestyle aanbiedt. Dit kan een programma, workshop, (inspiratie)sessie, coaching of training zijn.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen Feed For Lifestyle en de opdrachtgever.
Deelnemer: Een ieder die participeert in een programma van Feed For Lifestyle.
Dagdeel: Een dagdeel is een ochtend of middag beide maximaal 4 uur.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende de diensten die Feed For Lifestyle aanbiedt, die tussen Feed For Lifestyle en de Opdrachtgever worden gesloten.

ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST 

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever. Deze totstandkoming vindt plaats wanneer:

  1. Bij individuele deelname het intake formulier is ontvangen door Feed For Lifestyle én het verschuldigde factuurbedrag op de rekening van Feed For Lifestyle is bijgeschreven
  2. Bij deelname door ondernemingen de offerte of het voorstel door de opdrachtgever is ondertekend

ARTIKEL 4 - AANSPRAKELIJKHEID

Feed For Lifestyle geeft nadrukkelijk aan alleen te werken met deelnemers die metabool gezond zijn en geen enkele vorm van medicatie gebruiken, tenzij er door de behandelende arts schriftelijk toestemming is verleend aan Feed For Lifestyle om de des betreffende persoon te mogen begeleiden. Derhalve kan een deelnemer niet participeren in een individueel programma zonder het intake formulier naar waarheid te hebben ingevuld en ingestuurd naar Feed For Lifestyle.

Feed For Lifestyle spant zich maximaal in om de programma’s die in de overeenkomst zijn opgenomen, uit te voeren en te begeleiden. Het uiteindelijke resultaat is echter niet alleen afhankelijk van de activiteiten van Feed For Lifestyle, maar ook van factoren die buiten de invloed van Feed For Lifestyle vallen. Daarom biedt Feed For Lifestyle geen garanties met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

Feed For Lifestyle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade. 
Daarmee sluit Feed For Lifestyle iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan de programma’s, zowel jegens de opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.
Iedere aansprakelijkheid van Feed For Lifestyle voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 5 - Offertes

Alle offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Feed For Lifestyle kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

ARTIKEL 6 - PROGRAMMA PLANNING

Feed For Lifestyle legt in overleg met de opdrachtgever de data en tijden voor programma’s vast.
Tenzij anders is overeengekomen vindt de dienstverlening van Feed For Lifestyle plaats via Mail of Skype (als de opdrachtgever een particulier is) of op de locatie van de opdrachtgever (bij ondernemingen). Ondernemingen zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een passende ruimte zodat Feed For Lifestyle haar dienstverlening kan uitoefenen. In overleg zijn programma’s in avonden of weekenden mogelijk.

Feed For Lifestyle draagt er zorg voor dat er op de afgesproken data en tijden coaches beschikbaar zijn. Als er sprake is van overmacht – bijvoorbeeld als een coach verhinderd is door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of familieomstandigheden – zal Feed For Lifestyle alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om voor vervanging te zorgen op de geplande dag. Als dit niet mogelijk is, plant Feed For Lifestyle in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum. Bij overmacht door extreme weersomstandigheden (code rood) of andere omstandigheden op de weg of in het openbaar vervoer, waardoor de coach de locatie moeilijk kan bereiken, zal Feed For Lifestyle de geplande dag in overleg met de opdrachtgever verplaatsen. In al deze gevallen brengt Feed For Lifestyle geen extra kosten in rekening. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van eventueel voor opdrachtgever voortvloeiende schade ten gevolge van annulering of verschuiving.

ARTIKEL 7 - ANNULEREN VAN PROGRAMMA’S

Als de opdrachtgever, nadat de overeenkomst gesloten is,  genoodzaakt is om ingeplande programma’s te annuleren, dan berekent Feed For Lifestyle hiervoor tót 21 werkdagen voor de geplande startdatum enkel de administratiekosten van € 250,- (excl. BTW) per geannuleerd programma.
Daarna zijn hier de volgende kosten aan verbonden:

A – binnen 1 week voor aanvang  1e programmadag, 100% van het offertebedrag.

B – binnen 2 weken voor aanvang 1e programmadag, 75% van het offertebedrag.

C – binnen 3 weken voor aanvang 1e programmadag, 25% van het offertebedrag. 

Feed For Lifestyle brengt altijd een volledige programma prijs of prijs per volledig dagdeel in rekening. 

ARTIKEL 8 - VERZETTEN VAN PROGRAMMA’S

In overleg met Feed For Lifestyle kan een programma worden verzet of uitgesteld, mits er voldaan is aan de volledige betaling van het factuurbedrag. Programma’s op locatie kunnen dan 21 dagen vóór de afspraak kosteloos worden verzet. Daarna wordt het verzetten beschouwd als annulering en zijn de kosten beschreven in ARTIKEL 7 van toepassing.

ARTIKEL 9 - REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN 

Reiskosten op basis van vervoer per auto bedragen € 0,45 per km. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het adres van Feed For Lifestyle te Zandvoort. Reiskosten op basis van openbaar vervoer, boottickets, taxitransfers en dergelijken worden in zijn geheel doorberekend aan de opdrachtgever.

Als de coach genoodzaakt is om met het vliegtuig te reizen, is de opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor het boeken van de vliegtickets, het boeken van het verblijf op de desbetreffende locatie incl. maaltijdvergoeding en het inregelen van de transfers van luchthaven naar het hotel en vice versa. De vluchtdata en -tijden voor de coach dient de opdrachtgever in overleg met Feed For Lifestyle af te stemmen.

Wanneer de coach wordt betrokken in een avondprogramma na 18 uur wordt er door de opdrachtgever in overleg met Feed For Lifestyle een hotelovernachting incl maaltijdvergoedingen voor de coach geregeld. 

Reistijdvergoeding wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever vanaf een enkele reistijd die meer bedraagt dan twee uur (berekend vanaf het adres van Feed For Lifestyle te Zandvoort). Tegen een tarief van € 750,- (exclusief BTW) per dagdeel.

ARTIKEL 10 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Al onze tarieven zijn exclusief BTW (21%) en reis- en verblijfskosten (zie ARTIKEL 9) tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Facturatie geschiedt conform het in de offerte of het contract opgenomen betalingsschema.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

De opdrachtgever is niet gerechtigd de betalingstermijn om wat voor reden dan ook op te schorten.

Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen en twee schriftelijke of telefonische aanmaningen, staat het Feed For Lifestyle vrij om derden te belasten met incassomaatregelen. De incasso-kosten en eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 11 - Klachten

U kunt met een klacht terecht bij de eigenaar van Feed For Lifestyle, Debbie de Groot. (Contact)

ARTIKEL 12 - Geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst, bepalen partijen dat het uiterste zal worden getracht om in onderling overleg de onenigheid te beslechten. Mocht dit niet lukken, dan wordt gebruik gemaakt van een mediator.